Foto: Dennis Skley, CC 2.0

Foto: Dennis Skley, CC 2.0

Nyligen skrevs det i Dagens Medicin om att allt fler landsting kommer att göra justeringar i sina ersättningssystem. Det är bra. Men de landsting som inte alls ger ersättning för socioekonomiska skillnader måste göra det. Det krävs dessutom fortbildning och ständig diskussion av vårdens anställda kring jämlik vård och hälsa. Vissa landsting som inte haft CNI innan kommer att införa det och andra landsting kommer att höja det. Region Skåne har näst högst andel socioekonomisk viktning i sitt ersättningssystem till vårdcentralerna i landet.

Nationellt har kommissionen för jämlik hälsa nyligen tillsatts. Uppdraget går ut på att hitta förslag hur man kan minska hälsoklyftorna med huvudfokus på skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. Också skillnader mellan män och kvinnor ska särskilt granskas. Något som saknas i utredningen är att utreda hur man ska överbrygga skillnader mellan var man bor, mellan landsbygd och stad.

Ingen vårdanställd ger avsiktligt ojämlik vård. Ändå sker det inom vården varje dag. Det är också politikers skyldighet att våga rikta insatser till de grupper som är i störst behov. Mindre av generella insatser, mer av riktade insatser. För att motverka den ojämlika hälsan behöver vi också satsa mer förbyggande än i dag, särskilt med fokus på barn och unga, för att möjliggöra en bra start i livet.

Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot från Helsingborg

Caroline Hedenström (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne